M

REKRUTACJA 2024

 

Zasady rekrutacji uzupełniającej do Saskiej Szkoły Realnej w 2024 roku:


Rekrutację do Saskiej Szkoły Realnej prowadzimy w sposób oparty na metodzie wypracowanej przez Bednarską Szkołę Realną. 

Rekrutacja uzupełniająca jest adresowana do kandydatów, którzy nie brali jeszcze udziału w naborze do naszej szkoły w 2024. Osoby, które brały udział w rekrutacji i nie zdały egzaminów nie mogą ponownie przystąpić do procesu rekrutacyjnego.

Aby dostać się do Saskiej Szkoły Realnej, należy zdać egzamin. Egzamin uzupełniający składa się z kilku etapów: testów z języka polskiego i matematyki, zadania grupowego oraz rozmowy indywidualnej.
Decyzja o przyjęciu do szkoły podejmowana jest na podstawie analizy wyników:

- testy z języka polskiego i matematyki (40% możliwych do zdobycia punktów);

- zadanie zespołowe i rozmowa kwalifikacyjna (60% możliwych do zdobycia punktów).

Dodatkowo, prosimy, aby osoby kandydujące przedstawiły kopię świadectwa z klasy siódmej oraz wykaz ocen z II semestru klasy ósmej (wyciąg z dziennika elektronicznego szkoły). Prosimy również o dołączenie opinii/orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli posiadają), na podstawie którego możemy optymalnie dostosować warunki egzaminacyjne do potrzeb kandydatów i kandydatek.

Wspomniane dokumenty prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@saskarealna.edu.pl 

 

Egzaminy

Egzamin zespołowy

Trwa około 2 godzin. W kilkuosobowych zespołach kandydatki i kandydaci rozwiązują przygotowane przez nas zadania. 

Egzaminy pisemne - testy z języka polskiego i matematyki.

Egzaminy pisemne są przygotowane przez nauczycielki i nauczycieli Saskiej Szkoły Realnej. Oprócz standardowej wiedzy z zakresu szkoły podstawowej, w części pisemnej sprawdzamy również umiejętności w zakresie kreatywnego myślenia, rozumienia tekstu i stosowania nowych pojęć.

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa dotyczy osiągnięć kandydatki/kandydata. Prosimy o przygotowanie odpowiedzi na pytanie, z czego jestem dumna/dumny i samodzielnie to osiągnęłam/osiągnąłem. Mogą to być osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, społeczne lub dokonania z innych, wybranych przez Kandydata, dziedzin. Będzie możliwość zaprezentowania swoich sukcesów. Chętnie obejrzymy opowiadające o tych sukcesach krótkie filmy, przedmioty, dokumenty. Podczas rozmowy pytamy o powody, dla których wybraliście Saską Szkołę Realną. Jeśli planujesz mieć prezentację, to przygotuj ją w ten sposób, aby nie była ona dłuższa niż 10 minut. Rozmowa kwalifikacyjna trwa zazwyczaj około 30 minut.

 

Zapisy na egzaminy

Wszelkie zgłoszenia kandydatów prosimy wysyłac na adres mailowy rekrutacja@saskarealna.edu.pl

 

Opłaty

Opłata egzaminacyjna: 460 zł  (płatne w dniu zgłoszenia)

Opłata administracyjna: 2500 zł (po otrzymaniu wyników egzaminów, jej uiszczenie oznacza potwierdzenie chęci edukacji dziecka w naszej szkole).

Opłaty prosimy wpłacać na konto:
Towarzystwo Oświatowe Saskiej Szkoły Realnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr konta: 21 1050 1025 1000 0090 8114 5337. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko kandydata

Czesne w naszej szkole wynosi 2450 zł. Czesne płatne jest  przez 12 miesięcy (do 10 dnia każdego miesiąca).

 

W sprawach rekrutacji prosimy o kontakt mailowy na adres: rekrutacja@saskarealna.edu.pl